array (
 'token' => '2b58e4ba68274cae965bcfb755db3f881c8a25c678b5ab7b42',
 'stage' => 1,
 'language' => 'nl',
 'send' => 
 array (
  'helper_mail' => false,
  'helper_phone_number' => false,
  'user_phone_number' => false,
 ),
 'count' => 
 array (
  'helper_mail' => 0,
  'helper_phone_number' => 0,
  'user_phone_number' => 0,
 ),
 'date' => 
 array (
  'helper_mail' => NULL,
  'helper_phone_number' => NULL,
  'user_phone_number' => NULL,
  'helper_agreement' => NULL,
  'user_agreement' => NULL,
 ),
 'check' => 
 array (
  'helper_mail' => NULL,
  'helper_phone_number' => NULL,
  'user_phone_number' => NULL,
 ),
 'time_start' => 
 array (
  'all' => 
  DateTime::__set_state(array(
    'date' => '2020-02-25 09:38:39.000000',
    'timezone_type' => 3,
    'timezone' => 'Europe/Paris',
  )),
  'helper_mail' => NULL,
  'helper_phone_number' => NULL,
  'user_phone_number' => NULL,
 ),
 'code' => 
 array (
  'helper_phone_number' => NULL,
 ),
 'user_phone' => 
 array (
  'device_imei' => NULL,
  'device_token' => NULL,
  'timezone' => NULL,
  'device_model' => NULL,
  'device_fw' => NULL,
 ),
 'account' => 
 array (
  'helper' => NULL,
 ),
)

Premium service

   1. Algemene gebruiksvoorwaarden
Welkom bij de registratiepagina van de Swissvoice Premium Service.

Let op: voordat u begint met het registratieproces voor de Premium Service:
het is beter dat de persoon (de begeleidende gebruiker/verzorger) die zich wil registreren voor de dienst, zich in de nabijheid bevindt van de gebruiker van de Swissvoice Smartphone (de begeleide gebruiker) aan wie zal worden gevraagd om de toestemmingen te valideren. Bovendien moet de Swissvoice Smartphone operationeel zijn met een simkaart en met toegang tot het mobiele telefoonnet.
De Premium Service werkt alleen met de browsers Chrome, Firefox en Safari.

Ga als volgt te werk.
Lees de algemene gebruiksvoorwaarden helemaal tot het einde om door te gaan met uw registratie.

ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN SWISSVOICE PREMIUM SERVICE

Van toepassing vanaf 17/10/2018

ATLINKS EUROPE SAS met een kapitaal van 500.000 €, gevestigd 147 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil Malmaison - Frankrijk, geregistreerd onder nummer 508 823 747 in het handelsregister van Nanterre (hierna 'ATLINKS'),

exploiteert de Swissvoice Premium Service-website (hierna de 'website'). Dit is een webwinkel waar u zich kunt abonneren op de door Swissvoice Premium Service verleende diensten en toegang kunt krijgen tot de inhoud en de functionaliteiten (hierna de 'diensten') om deze te gebruiken.

De diensten zijn bedoeld voor een 'begeleide gebruiker' en een 'begeleidende gebruiker' die samen optreden; deze begrippen zijn nader omschreven in artikel 2 hieronder.

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna de 'voorwaarden') bepalen de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het abonnement, de toegang tot en het gebruik van de diensten en zijn van kracht met uitsluiting van enige andere documenten, eerdere overeenkomsten of unilaterale voorwaarden die de deze algemene voorwaarden annuleren en vervangen.

Geen enkele door ATLINKS aanvaarde tolerantie of speciale voorwaarde houdt in dat ATLINKS zich niet meer kan beroepen op deze voorwaarden.

De toegang tot onze diensten en het gebruik ervan impliceert de aanvaarding zonder voorbehoud van deze voorwaarden door gebruikers.

Gebruikers bevestigen dat zij deze voorwaarden volledig hebben gelezen en begrepen en dat zij van ATLINKS, alvorens zich te abonneren op de diensten, alle relevante informatie hebben ontvangen in het bijzonder met betrekking tot de diensten en functionaliteiten van de website om te kunnen controleren of deze voldoen aan hun behoeften en om te weten wat de beperkingen ervan zijn.

Gebruikers zijn zich er van bewust en aanvaarden dat Swissvoice Premium Service geen vervanging is voor medisch toezicht of enige interventie ten behoeve van het behoud van het welzijn of de gezondheid van de begeleide gebruiker en tevens geen enkele verplichting of aansprakelijkheid van ATLINKS in dit opzicht doet ontstaan. Swissvoice Premium Service is alleen een comforthulpmiddel ten dienste van een persoon die op afstand toezicht wil houden op een andere persoon.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op de aanschaf van het telefoonapparaat dat aan de diensten is gekoppeld.

Het gebruik van de diensten is echter alleen mogelijk voor een begeleide gebruiker die over een compatibele Swissvoice-smartphone beschikt.
 

RECHT TOT INTREKKING VAN DE AANVAARDING

In overeenstemming met de artikelen L221-18 en volgende van de Franse Consumptieverordening hebben consumenten een termijn van veertien (14) volle dagen vanaf de ondertekening van een overeenkomst om gebruik te maken van hun recht om hun aanvaarding in te trekken. Bepaald is dat in geval van levering van digitale inhoud zonder materiële ondersteuning, het recht tot intrekking van de aanvaarding niet kan worden uitgeoefend door een consument die zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om van de diensten gebruik te maken vóór het einde van de intrekkingstermijn.

 

1. DOEL

De algemene gebruiksvoorwaarden zijn bedoeld om de voorwaarden te bepalen voor toegang en gebruik door de gebruikers van de website en de diensten, inclusief de inhoud, zoals hieronder beschreven.

 

2. PRESENTATIE VAN DE WEBSITE EN DE DIENSTEN

 2.1 Definities

Voor de doeleinden hiervan:

a) wordt onder 'smartphone' verstaan een Swissvoice C50s-smartphone die compatibel met de diensten waarover de begeleide gebruiker moet beschikken zodat de diensten kunnen worden uitgevoerd.

b) wordt onder 'gebruiker ' verstaan de begeleidende gebruiker en/of de begeleide gebruiker die heeft voldaan aan de voorwaarden voor toegang tot de website en de diensten.

De 'begeleidende gebruiker' is de natuurlijke persoon die toegang heeft tot onderstaande diensten en deze mag gebruiken,

De 'begeleide gebruiker' is de natuurlijke persoon die de smartphone gebruikt met het abonnement op de diensten en die ermee heeft ingestemd dat de begeleidende gebruiker toegang heeft tot de diensten.

c) wordt onder 'inhoud' verstaan alle elementen die beschikbaar zijn op de website en die de implementatie zijn van de diensten waarop een abonnement is genomen en in het bijzonder de inhoud die toegankelijk is via het gebruik van de smartphone door de begeleide gebruiker:

Smartphone-statusinformatie:

- Smartphone bevindt zich wel/niet in de houder van het basisstation (met afbeelding)

- Geografische lokalisatie (kaart en adres)

- Status van mobiel netwerk, Wifi, Bluetooth, batterijniveau, belsignaal aan/uit/trillen

Informatie afkomstig van sensors (grafieken met geschiedenis)

- Temperatuur, luchtvochtigheid, verlichting, geluidsniveau (geschiedenis max. 7 dagen) als de smartphone in het basisstation staat

Lijsten van gebeurtenissen

Actietoetsen voor diensten die alleen toegankelijk zijn voor de begeleidende gebruiker met instemming van de begeleide gebruiker bij de aanvang van het abonnement:

Standaard diensten (die geen smartphone-video gebruiken):
•    Auto-terugoproep (nood-oproep): een handsfree gesprek starten op de smartphone van de begeleide gebruiker waarbij het nummer wordt gebeld van de begeleidende gebruiker
•    Bediening op afstand: op afstand de bediening overnemen van de smartphone
•    Tekstbericht; bericht verzenden. Na ontvangst kan het bericht hardop worden opgelezen door de smartphone
•    Telefoon herstarten: op afstand de smartphone laten herstarten
•    Geofencing: Stel een geografische zone in. Wanneer de begeleide gebruiker deze zone verlaat of betreedt, wordt er een melding naar de begeleidende gebruiker gestuurd

Diensten die smartphone-video gebruiken:
•    Bewaking: zien en horen wat er gebeurt op de locatie van de begeleide gebruiker
•    Video starten: tijdens een gesprek de video aanzetten wanneer de smartphone in het basisstation staat.
•    Met de actieknoppen Bewaking en Burst-video kunt u binnen 1,5 m zien wat er gebeurt op de locatie van de begeleide gebruiker, met inachtneming van de privacy van de begeleide gebruiker.

2.2 Abonnement - Registratie
Voor toegang tot de website is een abonnement op Swissvoice Premium Service vereist en is tevens het gebruik vereist van een browser zoals Chrome, Firefox of Safari.
Toegang tegen betaling.
De procedure om een abonnement te beginnen gaat ervan uit dat beide gebruikers tegelijkertijd hun akkoord met de verschillende fasen van registratie kunnen bevestigen.
Om u te registreren op de website moet u:
- een abonnementsformulier invullen dat alle vereiste informatie bevat (aangegeven door een "*"); als een van de gebruikers geen antwoord geeft, kan de dienst niet worden geïmplementeerd. De te verstrekken gegevens moeten juist, waarheidsgetrouw en actueel zijn,
- de uitdrukkelijke en volledige toestemming van de begeleide gebruiker krijgen,
- uw bankgegevens invullen
- de begeleidende gebruiker moet een wachtwoord invoeren.
De login (het e-mailadres) en het wachtwoord zijn persoonlijk, vertrouwelijk en niet overdraagbaar. De begeleidende gebruiker verbindt zich ertoe het wachtwoord geheim te houden en het in geen enkele vorm openbaar te maken.

Deze website is uitsluitend bestemd voor volwassenen.

2.3. Dienstverleningsvoorwaarden
De diensten zijn 24 uur per dag beschikbaar via het internet, behalve in geval van geplande of ongeplande onderbrekingen van de dienstverlening vanwege overmacht, storingen of onderhoudswerkzaamheden. Hiervoor wordt voor geen compensatie toegekend.
De diensten worden periodiek bijgewerkt. Alleen de bijgewerkte versie die beschikbaar is op de website, is authentiek. ATLINKS mag de technische kenmerken van de website vrij wijzigen.

Het gebruik van de diensten door de begeleidende gebruiker vereist dat hij/zij over een internetverbinding, geschikte computerapparatuur en een mobiele telefoon beschikt waarvan de kosten, heffingen, abonnementen en belastingen onafhankelijk zijn van de door de ATLINKS aangeboden diensten en niet bij ATLINKS in rekening kunnen worden gebracht.

Voor het gebruik van de diensten door de begeleide gebruiker is vereist dat hij/zij een Swissvoice smartphone heeft die compatibel is met de Premium Service, een mobiel abonnement heeft met internetten, dat de mobiele telefoon goed is geïnstalleerd en geconfigureerd en dat het apparaat is verbonden met het netwerk van de aanbieder. Ook is het noodzakelijk dat het basisstation is aangesloten op het elektriciteitsnet en dat de smartphone is aangemeld bij het basisstation. Alle kosten, heffingen, abonnementen en belastingen zijn onafhankelijk van de diensten die door ATLINKS worden verleend en kunnen niet in rekening worden gebracht bij ATLINKS.
Voor gebruikers is een helpdesk beschikbaar op nummer +49.1802.001.323 van maandag tot vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur. Deze bijstand is ook per e-mail beschikbaar op het volgende adres: germany-support@atlinks.com.

ATLINKS zal alle middelen inzetten die tot haar beschikking staan om kwalitatief hoogstaande toegang tot de diensten te verschaffen en zal proberen zo snel mogelijk de bedrijfsstoringen te verhelpen die rechtstreeks onder haar aandacht zijn gebracht en die haar kunnen worden toegerekend. Gebruikers verklaren echter dat zij zich bewust zijn van de kenmerken en beperkingen van het internet en in het bijzonder van het feit dat de verzending van gegevens en informatie via het internet alleen een relatieve technische betrouwbaarheid verschaft aangezien de gegevens circuleren op heterogene netwerken met verschillende technische kenmerken en capaciteiten die de toegang tot de diensten kunnen verstoren of tijdelijk onmogelijk maken.

Gebruikers zijn zich ervan bewust en aanvaarden dat de verbintenissen van ATLINKS-middelenverbintenissen zijn en dat ATLINKS niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schadelijke gevolgen, van welke aard dan ook, die voortvloeien uit het gebruik of de niet-toegankelijkheid of het geheel of gedeeltelijk falen van de website of de diensten.

Iedere gebruiker zegt toe om op geen enkele manier de werking van de website en de inhoud te hinderen en in het bijzonder om geen computerprogramma te gebruiken met als doel of gevolg de website, inhoud en meer in het algemeen het ATLINKS-informatiesysteem binnen te dringen of onklaar te maken.

Het is de verantwoordelijkheid van gebruikers om ervoor te zorgen dat hun hardware en software hen op de juiste wijze toegang geven tot de diensten en om zich te beveiligen tegen eventuele besmetting of inbreuken.

Tevens is het hun verantwoordelijkheid om alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk achten met betrekking tot de verzorging en bescherming van de persoon van de begeleide gebruiker, omdat de diensten op geen enkele wijze een vervanging zijn voor medische of persoonlijke tussenkomst of beschouwd worden als een voorwaarde, en ATLINKS wijst elke aansprakelijkheid of verbintenis in dit opzicht af.
Gebruikers verklaren zich bewust te zijn van de verbintenis en de implicaties die het gebruik van de website en inhoud voor de begeleide gebruiker kunnen vertegenwoordigen, in het bijzonder met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens en ontheffen ATLINKS van enige aansprakelijkheid in dit opzicht.

Gebruikers maken alleen op eigen risico en onder hun eigen verantwoordelijkheid gebruik van de diensten. ATLINKS wijst in het bijzonder alle aansprakelijkheid af met betrekking tot de relatie tussen gebruikers en eventuele geschillen die kunnen rijzen, met inbegrip van maar niet beperkt tot privégeschillen met betrekking tot het gebruik van de site en de inhoud door gebruikers.

 

3. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Het abonnement en gebruik van de diensten en de inhoud impliceert de verzameling en verwerking van persoonsgegevens, in het bijzonder met betrekking tot de gebruikers en meer in het bijzonder tot de begeleide gebruiker.

Partijen verbinden zich ertoe de voorschriften die van toepassing zijn op de bescherming van persoonsgegevens in acht te nemen, in het bijzonder de Franse wet op gegevensbescherming van 6 januari 1978 met wijzigingen, en de Europese verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens van 27 april 2016 (AVG - Algemene verordening gegevensbescherming), hierna de 'verordeningen':

- Met betrekking tot de persoonsgegevens die door gebruikers aan ATLINKS worden doorgegeven of door ATLINKS van hen worden verzameld wanneer zij zich registreren voor het abonnement, zoals achternaam, voornaam, e-mailadres en mobiel telefoonnummer van gebruikers, verbindt ATLINKS zich ertoe om deze persoonsgegevens uitsluitend te verwerken voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze gebruiksvoorwaarden en in het registratieformulier. Deze persoonsgegevens zijn bedoeld voor het beheer van abonnementen.

- Met betrekking tot de persoonsgegevens die worden geproduceerd en toegankelijk gemaakt door de implementatie en het gebruik van de diensten zoals de identificatiegegevens over de locatie en de omgevingscondities van de begeleide gebruiker, zijn hun verzameling en verwerking essentieel voor het bereiken van de verwerkingsdoelen van de dienst en deze verzameling en verwerking is alleen mogelijk met toestemming van de begeleide gebruiker.

Deze gegevens zijn bedoeld voor ATLINKS-personeel dat de website en inhoud beheert en, in voorkomend geval, voor haar onderaannemers, in overeenstemming met de verordeningen.

ATLINKS verkoopt geen persoonsgegevens die zijn verzameld of verwerkt in verband met of voor de doeleinden van de diensten.

Meteen al bij het ontwerp van de diensten en functionaliteiten van de website heeft ATLINKS technische, organisatorische en menselijke veiligheidsmaatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, verlies of diefstal en wijziging of vernietiging en om de begeleide gebruiker te informeren en, indien nodig, zijn/haar toestemming te verkrijgen en hem/haar in staat te stellen de diensten uit te schakelen.

Elke schending van persoonsgegevens of inbreuk op de beveiliging zal aan de gebruikers worden gemeld op de adressen die zijn vermeld op het abonnementsformulier.

ATLINKS zal geen persoonsgegevens verwerken of overbrengen elders dan op het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie, op het grondgebied van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in een land met een passend beschermingsniveau voor de bescherming van persoonsgegevens zoals gedefinieerd door de Europese Commissie.

Persoonsgegevens worden door ATLINKS bewaard voor de duur van het abonnement op de diensten en gedurende de wettelijke bewarings- en verjaringstermijn. Onder dit voorbehoud overhandigt ATLINKS aan de ene of de andere gebruiker of vernietigt de documenten en resultaten van verwerking in haar bezit, op verzoek van een gebruiker of ten laatste op het moment dat de dienst waarop de gebruiker was geabonneerd, eindigt of afloopt.

De abonnementsfacturen die op de website worden afgeleverd in een origineel en gecertificeerd formaat, zijn toegankelijk op het account van de klant gedurende een periode van 24 maanden. De begeleidende gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het archiveren van zijn facturen. In overeenstemming met de verordeningen hebben gebruikers op elk moment verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens (inzage, rectificatie, wissing, bezwaar, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid). Een verzoek hieromtrent moet schriftelijk worden ingediend bij ATLINKS en vergezeld gaan van een identiteitsbewijs en worden gericht:

- per e-mail aan: dpo@atlinks.com

- per post aan het adres van ATLINKS Europe: 147 av. Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison - Frankrijk

U hebt recht om aanwijzingen op te stellen voor het bewaren, wissen en openbaar maken aan derden van uw persoonsgegevens in geval van overlijden.

U hebt ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Franse Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).

Raadpleeg voor meer informatie over uw rechten ons privacybeleid op onze website: https://www.swissvoice.net

 

4. COOKIES

ATLINKS mag cookies plaatsen op computers van gebruikers onder voorbehoud van hun toestemming en in overeenstemming met de bepalingen van zijn 'cookies'-beleid beschikbaar op: https://www.swissvoice.net.

 

5. GEBRUIKSRECHT - INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHT

De website en de inhoud, met inbegrip van alle teksten, illustraties, gegevens, databases en de software, met inbegrip van de softwaretechnologie die deel uitmaakt van de website, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten en/of andere rechten die ATLINKS bezit of die ATLINKS mag gebruiken.

Gedurende de looptijd van het abonnement hebben gebruikers een niet-exclusief, persoonlijk en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de website.

Gebruikers verbinden zich ertoe de website alleen te gebruiken voor eigen behoeften zoals bepaald in het abonnement.

 

6. FINANCIËLE VOORWAARDEN

De financiële voorwaarden voor het abonnement op de diensten zijn vermeld op het abonnementsformulier en gebaseerd op de ATLINKS-tarieven die beschikbaar zijn op de website https://www.swissvoice.net.

 

7. AANSPRAKELIJKHEID

ATLINKS wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van gebruik van de website of inhoud in tegenstrijd met deze algemene gebruiksvoorwaarden.

ATLINKS is niet verantwoordelijk voor enige vertraging in de uitvoering of voor enige niet-nakoming van zijn verbintenissen voortvloeiend uit de algemene voorwaarden die het gevolg zijn van overmacht.

Als de aansprakelijkheid van ATLINKS in het geding is vanwege een niet-uitvoering of een gebrekkige uitvoering van haar verbintenissen, mag het totale bedrag van reparaties dat aan de begeleidende gebruiker kan worden toegewezen niet hoger zijn dan het bedrag van de betaalde abonnementsgelden voor de periode waarin het verwijtbare feit heeft plaatsgevonden. In geen geval kan ATLINKS aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving, indirecte schade, bedrijfsverliezen en/of immateriële schade.

 

8. DUUR - ONDERBREKING - BEËINDIGING

Het abonnement wordt afgesloten op een maandelijkse basis, zonder verbintenis van duur, en is verlengbaar door stilzwijgende verlenging.

De begeleidende gebruiker kan zijn abonnement op elk moment beëindigen door in te loggen op zijn klantaccount op de website https://www.swissvoice.net. De onderbreking of beëindiging van de diensten vindt plaats op de maandelijkse vervaldatum van het abonnement na ontvangst van het verzoek.

De begeleide gebruiker kan de toegang tot de dienst door de begeleidende gebruiker op elk moment beëindigen door de hotline te bellen op +44 1355 593597. De onderbreking of beëindiging van de diensten vindt plaats binnen 48 tot 72 uur na ontvangst van het verzoek en wordt door ATLINKS aan de begeleidende gebruiker gemeld.

Het einde van het abonnement betekent dat de dienst niet meer beschikbaar is.

ATLINKS behoudt zich het recht voor de website of inhoud tijdelijk geheel of gedeeltelijk te onderbreken omwille van redenen die verband houden met de beveiliging van de website.

Tevens behoudt ATLINKS zich het recht voor om de relatie voortvloeiend uit de algemene gebruiksvoorwaarden eenzijdig te beëindigen in geval van niet-naleving door gebruikers van de voorwaarden voor gebruik van de website en de diensten vervat in deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Het maandelijks betaalde abonnementsbedrag voor de maand waarin het abonnement wordt onderbroken of beëindigd, om welke reden dan ook, wordt niet terugbetaald.

 

9. TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE JURISDICTIE

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wetgeving. Gebruikers en ATLINKS zullen zich inzetten om geschillen die tussen hen kunnen ontstaan in verband met het sluiten of uitvoeren van deze voorwaarden in der minne te schikken.

Voor dit doel verbinden gebruikers zich ATLINKS op de hoogte te stellen van problemen door middel van een e-mail gericht aan:

Customer Service ATLINKS EUROPE 147, avenue Paul Doumer FR-92500 Rueil-Malmaison.

In geval niet binnen een redelijke termijn een minnelijke schikking is bereikt, zullen geschillen die voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze algemene gebruiksvoorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken.

 

Verzorger

Gebruiker

Videomodus

* : Vereiste informatie

U moet de algemene gebruiksvoorwaarden helemaal tot het einde lezen om op de knop Volgende stap te kunnen klikken.
U moet alle vereiste informatie valideren.